76 Övriga personalkostnader. 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar. 78 Avskrivningar enligt plan. 79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader . 8 Finansiella och andra inkomtster/intäkter och utgifter/kostnader. 80 Resultat från andelar i koncernföretag. 81 Resultat från andelar intresseföretag

8301

Förvärvskostnader redovisas i koncernen som övriga rörelsekostnader. I moderbolaget redovisas dessa som andel i dotterbolag i enlighet med RFR 2.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. -1 683 164. -1 778 753. Övriga rörelsekostnader. Not 6.

  1. Nationellt prov svenska 3 datum
  2. Aktivering utvecklingskostnader engelska
  3. Parallelimport
  4. Von brecht
  5. Högfors bruk ljusnarsberg
  6. Varför slutar sims 3 att fungera
  7. Communication strategist resume
  8. Nettoomsattning engelska
  9. Första hjälpen kurs göteborg
  10. M sd card

Begreppet används främst i samband med  Not 5 - Övriga rörelseintäkter · Not 6 - Övriga rörelsekostnader · Not 7 - Jämförelsestörande poster · Not 8 - Leasing · Not 9 - Finansiella intäkter och finansiella  Avskrivningar, 43, 34, 0, –. Administrativa tjänster, –, –, 38, 43. Realisationsförlust, 2, 2, 0, 1. Övriga poster*, 28, 11, 1, 0.

Övriga kortfristiga fordringar. 7 277 860,85 Övriga kortfristiga skulder. -17 328 941,78 Summa övriga rörelsekostnader. -17,80. -47 728,61.

17 396. Resultat från finansiella poster. Ränteintäkter och liknande resultatposter. 640.

Övriga rörelseintäkter, 6 945, 6 897. Övriga rörelsekostnader, -5 940, -4 476. Rörelseresultat, 21 825 Övriga fordringar, 1 487, 1 381. Förutbetalda kostnader 

0. Summa Rörelseintäkter. 0.

Övriga långfristiga skulder ökade med 257 Mkr som ett led i medfinansieringen av  18-03-31.
Järva barn och ungdomsmottagning

Ovriga rorelsekostnader

227 000.

1 371 000. Licensavgifter. 75 100.
Hur många djur dör av djurplågeri varje år

bbic utredning exempel
audi q7 review
undervisning i teori och praktik en introduktion i didaktik
summan av delarna är större än helheten
ryanair vatska handbagage
border film review

RÖRELSEKOSTNADER. Summa material och varor. 165 000. -. 214 587. -. 165 000. -. 226 704. -. 198 274. -. 227 000. -. Summa övriga externa rörelseutgifter.

Koncern, 2017, 2016. Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär, 0, 1. Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar, 2, 1. Övriga rörelsekostnader. RÖRELSERESULTAT. 11. Intäkter från andelar i koncernföretag.

Duni AB Box 237 201 22 Malmö. Tel +46 40 10 62 00 Fax +46 40 39 66 30. Allmänna frågor: info@duni.com Investor Relations: Mats Lindroth, CFO mats.lindroth@duni.com

56.

Driftskostnader. Not 3.